© Сайт про Урок @""ІНФОРМАТИКА""@ WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
   
  pc201010
  Архівування файлів із підкаталогів
 

Деякі відомості про архівацію

Під час роботи на комп'ютері може відбутися втрата інформації, що знаходиться на магнітних дисках у фай­лах, з різних причин (фізичне псування, випадкове вилу­чення, руйнування вірусом та н.).

Щоб зменшити мож­ливі втрати інформації, створюють на дискетах архівні копії файлів. Однак копії займають стільки ж місця на дискеті, скільки і вихідні файли. І якщо обсяги файлів, що копіюються, великі, то знадобиться багато дискет. То­му різними фірмами були розроблені спеціальні програми-архіватори. Вони дають змету заощаджувати місце на архівних дискетах завдяки ущільненню інформації й об'єднують групи файлів в одні архівний файл.

Архівний файл це файл або група файлів, записаних у стисненому вигляді в єдиний файл, з якого їх можна добути у початковому вигляді.

На   початку   архівного   файла   розташовується   його зміст, який містить:

• ім'я файла;

• відомості про папку, в якій знаходиться вихідний файл;

• розмір вихідного файла на диску й у стисненому ви­гляді в архіві;

• код   циклічного   контролю   файла   для   перевірки цілісності архіву.

Програми для архівації реалізують такі основні функції:

• запис файлів в архів у стисненому вигляді та добу­вання їх з архіву у початковому вигляді;

• додання, відновлення, переміщення і перейменуван­ня файлів в архіві;

• вилучення файлів з архіву;

• перегляд змісту архіву та ін.

Програми-архіватори різняться форматом ущільнення, швидкістю роботи, ступенем стиснення файлів, зручністю використання тощо.

Для стиснення інформації найчастіше користуються програмою-архіватором WinRAR.

Робота з програмою-архіватором WinRAR

Програма WinRAR призначена для створення і керу­вання архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією архіватора RAR для ОС Windows 95, 98 і N7.

Програма WinRAR забезпечує:

• повну підтримку архівів RAR і ZІР;

• високий ступінь стиснення інформації завдяки висо­коефективному алгоритму стиснення даних;

• стиснення  мультимедіа файлів за допомогою спе­ціального алгоритму;

• підтримку технології Drag and Drop;

• керування архівами форматів САВ, АRJ і LZH;

• підтримку неперервних архівів  (ступінь стиснення інформації в них на 10—50% більший, ніж звичайни­ми методами стиснення);

• підтримку багатотомних архівів;

• створення звичайних і багатотомних архівів, що роз­паковуються (SРХ, від англ. SelF-eXtracting);

• відновлення фізично пошкоджених архівів;

• підтримку додаткових функцій (шифрування, додання архівних коментарів, протоколювання помилок та ін.)

Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клац­нути мишею на значку додатка або на Його ярлику. При цьому на екрані відображається головне вікно програми аналогічно вікну папки Windows 98.

Архіватор працює в режимі керування файлами або архівами. При завантаженні програми WinRAR активним є режим керування файлами. Для входження в режим керування архівами треба двічі клацнути мишею на Імені архіву, знаходячись у режимі керування файлами.

Головне вікно програми WinRAR містить смугу заго­ловка, рядок меню, панель інструментів, рядок стану і ро­бочу область.

У смузі заголовка є кнопки системного меню, згортан­ня, розгортання та закриття вікна, а також відображають­ся імена поточного диска, папки і програми WinRAR.

Рядок меню включає шість меню: Файл, Команди, История, Избранное, Параметри і ?.

Файл містить команди для вибору і/або перегляду вмісту дисків та папок, а також їх закриття.

Команди включає команди виконання основних функцій програми WinRAR.

История відображає імена файлів, з якими виконува­лися дії останнім часом.

Избранное забезпечує додання папок і архівів у папку Избранное.

Параметри містить команди для встановлення пара­метрів програми WinRAR.

Меню «?» забезпечує доступ до довідкової системи програми WinRAR.

На панелі інструментів знаходяться кнопки, що повто­рюють пункти з меню Команди, а також список дисків, який розкривається для зміни диска.

У робочій області вікна відображається вміст поточної лапки (в режимі керування файлами) або вміст архіву (в режимі керування архівами).

Для кожного файла показуються ім'я, розмір, тип і да­та його зміни, а для файлів в архіві додається ще й розмір після архівації.

Для переходу до батьківської папки требадвічі клац­нути мишею на папці «..» або натиснути на клавішу «Васkspace».

На панелі інструментів відображаються кнопки ко­манд, що відповідають режимам керування файлами й архівами.

У рядку стану знаходяться кнопки «Диск» (для зміни поточного диска) і «Ключ» (для введення пароля). За за­мовчуванням значок ключа має жовтий колір, після вве­дення пароля — червоний. У середній частині рядка ви­водиться розмір виділених файлів або поточний стан, у правій — загальна кількість файлів у поточній папці та їхній розмір.

У табл. 1 наведено основні команди і відповідні кнопки панелі інструментів WinRAR, а також їхнє при­значення.

Таблиця 1

Основні команди і відповідні кнопки панелі інструментів WinRAR

вор.

 

Команда

 

Кнопка, клавіша

 

Режим керування

 

Првзв»еши

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

 

Добавить файли в архив

 

Добавить, <А1t+А>

 

Файлами

 

Створення архіву

 

2

 

Просмотреть файл

 

Просмотр, <Аlt+V >

 

Файлами, архівами

 

Перегляд вмісту файла за допомогою вбудованої програми перегляду

 

3

 

Удаление файлон

 

Удалить, <А1t+D>, <Del>

 

Те саме

 

Вилучення файлів і папок у Кошику вилучення архівних файлів та папок назавжди

 

4

 

Восстано­вить архив

 

Поправить, <А1t+R>

 

Файлами

 

Відновлення зіпсованого архіву RAR або ZIР; новий архів має ім'я recover.rar або reconst.rar

 

5

 

Оценить степень сжатия

 

Оценить, <Аlt+S>

 

Те саме

 

Оцінювання можливостей та часу стиснення файлів і папок за допомогою різних форматів та методів стиснення

 

6

 

Извлечь из выделенных архивов

 

Извлечь, <А1t+Е>

 

- // -

 

Добування всіх файлів з одного або кількох архівів

 

7

 

Протесгировать выделенные архивы

 

Тест, <А1t-Т>

 

- // -

 

Тестування файлів з одного або кількох архівів; помилки під час тестування відображаються у вікні “Диагностические сообщения”

 

8

 

Извлечь файли из архива

 

Извлечь, <Аlt+Е>

 

Архівами

 

Добування файлів і папок з одною архіву у поточну папку

 

9

 

Извлечь в другую палку

 

Извлечь в, <А1t+А>

 

Те саме

 

Добування файлів і папок з одного архіву в указану папку

 

10

 

Протестировать файли в архиве

 

Тест, <Alt+Т>

 

- // -

Тестування файлів і папок з одного архіву; помилки під час тестування відображаються у вікні “Диагностические сообщения»

 

11

 

Добавить информаиию для восста-новления

 

Зашита,

<А1t +Р>

 

- // -

 

Додання інформації для відновлення у відкритий архів

 

12

 

Запретигь изменения в архиве

 

Заирет, <А1t+L>

 

- // -

 

Заборона змін в архіві за допомогою програми WinRAR (блокування важливих архівів)

 

13

 

Преобразовать архив в SFX

 

SFХ, <Аlt+S>

 

- // -

 

Перетворення архіву на архів, що саморозпаковується

 

14

 

Информация об архиве

 

Инфо, <А1t+І>

 

—— » ——

 

Відображення інформації про вддкритий архів

 

             

Примітки. Для виконання команд 1—10 спочатку треба виділити файли і папки, а щоб виконати команди 11—14, виділяти файли не треба.

2. Виділення файлів і папок здійснюється так само, як і в ОС Windows 98. Крім того, виділити файл або папку можна за допомогою клавіші <Пропуск>. Повторне натиснення на неї скасовує це виділення.

3. Тільки під час добування або тестування, якщо не було виділено жодного файла, будуть вибрані або протестовані всі файли архіву.

Створення архівних файлів

Для архівації файлів необхідно:

1. Завантажити програму WinRAR. У робочій області вікна відображається список файлів і папок поточної папки.

2. Перейти до папки, в якій знаходяться файли для архівації. Для зміни поточного диска використовується список дисків на панелі інструментів або кнопка «Диск» у рядку стану.

3. Виділити файли і папки, які треба заархівувати.

4. Виконати команду з меню Команди—Добавить файлы в архив або клацнути мишею на кнопці «Добавить» па­нелі інструментів.

5. У діалоговому вікні «Имя й параметри архива» вве­сти ім'я архіву або підтвердити ім'я, запропоноване за за­мовчуванням.

Метод обновлених із списку, шо розкривається (Доба­вить с заменой файлов, Добавить с обновленими файлов або Обновить существующие файли).

Параметри архивации із списку:

Удалить файли после архивации;    

Создать SРХ-архив;

Создать непрерьівньїй архив (усі виділені файли пода­ються одним архівним файлом);

Мультимедиа-сжатие (архівіруються повноколірні графічні ВМР-файли і звукові Win-файли) та ін.;

Параметри резервного копирования.

Після введення потрібних параметрів клацнути ми­шею на кнопці “ОК”.

Під час архівації відображається вікно із статистикою, після архівації — архівний файл, що є поточним виділе­ним файлом.

Перед архівацією файлів можна оцінити передбачува­ний ступінь їх стиснення, щоб вибрати деякі параметри. Для цього потрібно після виділення файлів виконати ко­манду з меню Команди - Оценить - Cтепень сжатия або клацнути мишею на кнопці «Оценить» панелі інстру­ментів. У вікні «Предполагаемая степень сжатия», шо з'явиться на екрані, відображається інформація про архівацію форматами КАК і ГІР різними методами стис­нення.

Діалогове вікно дає змогу ввести також такі параметри:

Формат архива (RАR. або ZІР);

Метод сжатия із списку, що розкривається (Без сжатия, Скоростной, Бистрий, Обьічный, Хороший або Наилучший).

Наступні параметри підтримують тільки архіви RAR:

Размер словаря із списку, що розкривається. Якщо ємність оперативної пам'яті ПК становить 16 Мбайт, то розмір словника вибирається у 256 Кбайт, а якщо 32 Мбайт і більше, то у 1024 Кбайт;

Размер файла в байтах із списку, що розкривається. Ви­користовується для збереження великого архіву на кількох дискетах;

Добування файлів з архіву

Для добування файлів з архіву необхідно:

І. Відкрити архів у середовищі WinRAR, клацнувши двічі мишею на файлі архіву в середовищі WinRAR.

2. Виділити файли і папки, які необхідно вибрати.

3. Виконати команду з меню Команди — Извлечь фай­ли из архива або клацнути мишею на кнопці «Извлечь» панелі Інструментів (добування файлів здійснюється у по­точну папку).

Щоб витягти файли у потрібну папку, треба викона­ти команду Команди — Извлечь в другую палку або клацну­ти мишею на кнопці «Извлечь в». У діалоговому вікні, що з'явиться на екрані, слід позначити папку і клацнути ми­шею на кнопці «ОК».

Під час добування файлів відображається вікно із ста­тистикою. У разі виникнення помилок з'явиться вікно діагностичних повідомлень.

 
  Сегодня были уже 1 посетителей  
 
Лаптєв Олег Володимирович © 2010 pc201010.ru.gg Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно